Cho 12g hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HCl 0,5g có dư thu được V lít khí H2 ( đo ở đktc ) và có 6,4g kim loại không tan. a) tìm giá trị của V b)

Question

Cho 12g hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HCl 0,5g có dư thu được V lít khí H2 ( đo ở đktc ) và có 6,4g kim loại không tan.
a) tìm giá trị của V
b) nếu hòa tan 12g hỗn hợp X ở trên bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng , dư thì thu được bao nhiêu lít khí SO2 ( đo ở đktc )

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-05T14:04:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T14:05:26+00:00

  Bạn tham khảo nhé ! 

  Giải thích các bước giải:

  a. Cu không phản ứng với dung dịch HCl

  -> Kim loại không tan là Cu. mFe = 12 – 6.4 = 5.6g -> nFe = 0.1 mol

  PTHH: Fe + 2 HCl –> FeCl2 + H2 

              0.1                          –>  0.1 mol

  -> V khí = 0.1 x 22.4 = 2.24 l

  b. nCu = nFe = 0.1 mol

  PT1: Cu + 2H2SO4 đ/nóng –> CuSO4 + SO2 + 2H20

  PT2: 2Fe + 6H2SO4 đ/nóng –> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  –> nSO2 = 4 x 0.1 = 0.4 mol

  –> V SO2 = 0.4 x 22.4 = 8.96 l

             

   

  0
  2021-10-05T14:05:56+00:00

  Đáp án:

   a) 2,24l

  b) 5,6l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  mFe = 12 – 6,4 = 5,6g\\
   \Rightarrow nFe = \dfrac{{5,6}}{{56}} = 0,1\,mol\\
  n{H_2} = nFe = 0,1\,mol\\
   \Rightarrow V = 0,1 \times 22,4 = 2,24l\\
  b)\\
  nCu = \dfrac{{6,4}}{{64}} = 0,1\,mol\\
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  nS{O_2} = 0,1 \times 1,5 + 0,1 = 0,25\,mol\\
   \Rightarrow VS{O_2} = 0,25 \times 22,4 = 5,6l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )