Cho `12g` hỗn hợp gồm `MgO` và `Ca` tác dụng hết với dung dịch `HCl`, thu được `2,24` lít khí ở đktc. Phần trăm khối lượng của `MgO` và `Ca` trong hỗn

Question

Cho `12g` hỗn hợp gồm `MgO` và `Ca` tác dụng hết với dung dịch `HCl`, thu được `2,24` lít khí ở đktc. Phần trăm khối lượng của `MgO` và `Ca` trong hỗn hợp lần lượt là ?

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-16T04:48:51+00:00 2 Answers 245 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:50:37+00:00

  $PTHH:MgO+2HCl\to MgCl_2+H_2O$

  $Ca+2HCl\to CaCl_2+H_2$

  $n_{H_2}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1(mol)$

  Theo pt: $n_{Ca}=n_{H_2}=0.1(mol)$

  $m_{Ca}=0.1\times40=4(g)$

  $m_{MgO}=12-m_{Ca}=12-4=8(g)$

  $\%m_{MgO}=\dfrac{8}{12}\times100\%=66.67\%$

  $\%m_{Ca}=100\%-\%m_{MgO}=100\%-66.67\%=33.33\%$

   

  0
  2021-08-16T04:50:50+00:00

  MgO + 2HCl –> MgCl2+ H2O

  Ca + 2HCl —> CaCl2 + H2

  nH2=2,24/22,4=0,1 mol

  => nCa=nH2=0,1 mol

  => mCa=40*0,1=4g

  => %mCa=4/12*100%=33,33%

  => %mMgO=66,67%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )