Cho 13,275 gam hỗn hợp kim loại nhôm và natri vào nước. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thất thoát ra 10,08 lít khí hiđrô ở đít và a gam chất rắn A

Question

Cho 13,275 gam hỗn hợp kim loại nhôm và natri vào nước. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thất thoát ra 10,08 lít khí hiđrô ở đít và a gam chất rắn A
a) hãy viết ớt phản ứng xảy ra
B) hãy tìm giá trị của a
C) tính% khối lượng từng kim loại

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-07-12T10:24:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:25:28+00:00

  Đáp án:

  \( a = 2,025{\text{ gam}}\)

  \( \% {m_{Na}} = 38,98\% ; \% {m_{Al}} = 61,02\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(Na;Al\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 23x + 27y = 13,275{\text{ gam}}\)

  Cho hỗn hợp vào nước, phản ứng xảy ra:

  \(2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH + {H_2}\)

  \(2NaOH + 2Al + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2NaAl{O_2} + 3{H_2}\)

  Vì còn lại a gam rắn \(A\) nên \(Al\) dư.

  \( \to {n_{Na}} = {n_{NaOH}} = x{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}}} = \frac{1}{2}{n_{Na}} + \frac{3}{2}{n_{NaOH}} = 0,5x + 1,5x = 2x = \frac{{10,08}}{{22,4}} = 0,45\)

  Giải được: \(x=0,225;y=0,3\)

  \( \to {n_{Al{\text{ dư}}}} = {n_{Al}} – {n_{NaOH}} = y – x = 0,075{\text{ mol}}\)

  \( \to a = {m_{Al{\text{ dư}}}} = 0,075.27 = 2,025{\text{ gam}}\)

  \({m_{Na}} = 0,225.23 = 5,175{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{Na}} = \frac{{5,175}}{{13,275}} = 38,98\%  \to \% {m_{Al}} = 61,02\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )