cho 13 gam kẽm vào 500 g dung dịch H2 SO4 18% a.chất nào dư và dư bao nhiêu gam b.tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng

Question

cho 13 gam kẽm vào 500 g dung dịch H2 SO4 18%
a.chất nào dư và dư bao nhiêu gam
b.tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-15T10:33:38+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:34:42+00:00

  PTHH:Zn+H2SO4->ZnSO4+H2

  a)nZn=m/M=13/65=0,2(mol)

  mctH2SO4=mdd.C%/100%=500.9,8/100%=49g

  nH2SO4=49/98=0,5(mol)

  Lập tỉ lệ:

  nZn:nH2SO4=0,2/1:0,5/1=0,2<0,5(mol)

  ->Zn hết,H2SO4 dư

  Theo PTHH ta có:

  nH2SO4=nZn=nH2=0,2(mol)

  mH2SO4(dư)=(nH2SO4bđ-nH2SO4 pứ).M=(0.5-0.2).98=29.4g

  b) Các chất có trong dung dịch sau pứ là H2SO4 dư và ZnSO4

  mdd các chất sau pứ=(mZn+mddH2SO4)-mH2=13+500-0.2.2=512.6g

  C%H2SO4 dư=mct.100%/mdd

  =29,4.100%/512.6=5.74%

  C%ZnSO4=mct.100%/mdd=161.0,2.100%/512.6=6.3%

  0
  2021-09-15T10:35:34+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{H_2SO_4}\text{(dư)}=29,4\ g.\\ b,\ C\%_{H_2SO_4}\text{(dư)}=5,74\%\\ C\%_{ZnSO_4}=6,28\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2↑\\ n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\ mol.\\ n_{H_2SO_4}=\dfrac{500\times 9,8\%}{98}=0,5\ mol.\\ \text{Lập tỉ lệ:}\ \dfrac{0,2}{1}<\dfrac{0,5}{1}\\ ⇒H_2SO_4\ \text{dư.}\\ ⇒n_{H_2SO_4}\text{(dư)}=0,5-0,2=0,3\ mol.\\ ⇒m_{H_2SO_4}\text{(dư)}=0,3\times 98=29,4\ g.\\ b,\ Theo\ pt:\ n_{ZnSO_4}=n_{H_2}=n_{Zn}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{\text{dd spư}}=13+500-0,2\times 2=512,6\ g.\\ ⇒C\%_{H_2SO_4}\text{(dư)}=\dfrac{29,4}{512,6}\times 100\%=5,74\%\\ C\%_{ZnSO_4}=\dfrac{0,2\times 161}{512,6}\times 100\%=6,28\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )