Cho 13g kẽm tác dụng với 200ml dung dịch hcl aM a, viết Pthh xảy ra b, tính a c,tính thể tích hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn d, tính khối lư

Question

Cho 13g kẽm tác dụng với 200ml dung dịch hcl aM
a, viết Pthh xảy ra
b, tính a
c,tính thể tích hidro thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn
d, tính khối lượng Dung dịch hcl 40% cần dùng để pha chế được 200ml dung dịch hcl aM dùng trong phản ứng trên

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-09T20:33:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:35:29+00:00

  Đáp án:

  b) a=2M

  c) \({{\text{V}}_{{H_2}}} = 4,48{\text{ lít}}\)

  d) \({{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = 36,5{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Zn + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Zn}} = \frac{{13}}{{65}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{HCl}} = 2{n_{Zn}} = 0,4{\text{ mol}} \to {\text{a = }}\frac{{0,4}}{{0,2}} = 2M\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = {n_{Zn}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{{H_2}}} = 0,2.22,4 = 4,48{\text{ lít}}\)

  \({m_{HCl}} = 0,4.36,5 = 14,6{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{14,6}}{{40\% }} = 36,5{\text{ gam}}\)

  0
  2021-10-09T20:35:48+00:00

  $n_{Zn}=13/65=0,2mol$

  $a/Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑$

  $\text{b/Theo pt :}$

  $n_{HCl}=2.n_{Zn}=2.0,2=0,4mol$

  $⇒C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,4}{0,2}=2M$

  $\text{c/Theo pt :}$

  $n_{H_2}=n_{Zn}=0,2mol$

  $⇒V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l$

  $d/m_{HCl}=0,4.36,5=14,6g$

  $⇒m_{dd HCl}=\dfrac{14,6}{40\%}=36,5g$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )