Cho 13g Zn phản ứng vừa hết với dung dịch hcl 14,6% : a) viết phương trình phản ứng xảy ra và tính thể tích khí hiđro thu đc ở đktc? b) tính khối lượn

Question

Cho 13g Zn phản ứng vừa hết với dung dịch hcl 14,6% :
a) viết phương trình phản ứng xảy ra và tính thể tích khí hiđro thu đc ở đktc?
b) tính khối lượng dung dịch hcl đã dùng
c) tính nồng độ phần trăm của chất dung dịch thu được?

in progress 0
Allison 1 năm 2021-07-20T13:38:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:39:08+00:00

  Đáp án:

  a. `Zn` `+` `2HCl` → $ZnCl_{2}$ `+` $H_{2}$ 

        $V_{H_2}$ `=4,48l` 

  b.$m_{ddHCl}$ `=` `100g`

  c.$C\%_{ZnCl_2}$ `=` `24,2\%`

  Giải thích các bước giải:

  a. `Zn` `+` `2HCl` → $ZnCl_{2}$ `+` $H_{2}$ 

  $n_{Zn}$`=` $\frac{13}{65}$ `=` `0,2mol`

  Theo phương trình: $n_{Zn}$`=` $n_{H_2}$ `=` `0,2mol`

  $V_{H_2}$ `=` `0,2.22.4=4,48l` 

  b. Theo phương trình: $n_{Zn}$`=` $2n_{HCl}$ `=` `0,4mol`

  $m_{HCl}$ `=` `0,4.36,5=14,6g` 

  Khối lượng dung dịch HCl đã dùng:

  $m_{ddHCl}$ `=` $\frac{m_{ct}.100\%}{C\%}$ `=` $\frac{14,6.100}{14,6}$ `=` `100g`

  c. Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

  $m_{dd}$ `=`  $m_{ddHCl}$ `+` $m_{Zn}$ – $m_{H_2}$

  ⇔ $m_{dd}$ `=` `100+13-0,2.2=112,6g` 

  Theo phương trình: $n_{Zn}$`=` $n_{ZnCl_2}$ `=` `0,2mol`

  $m_{ZnCl_2}$ `=` `0,2.136=27,2g`

  $C\%_{ZnCl_2}$ `=` $\frac{m_{ct}.100\%}{m_dd}$ `=`$\frac{27,2.100}{112,6}$ `=` `24,2\%`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )