Cho 13g Zn phản ứng vừa hết với dung dịch hcl 14,6% : a) viết phương trình phản ứng xảy ra và tính thể tích khí hiđro thu đc ở đktc? b) tính khối lượn

Question

Cho 13g Zn phản ứng vừa hết với dung dịch hcl 14,6% :
a) viết phương trình phản ứng xảy ra và tính thể tích khí hiđro thu đc ở đktc?
b) tính khối lượng dung dịch hcl đã dùng
c) tính nồng độ phần trăm của chất dung dịch thu được?

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-07-20T13:53:23+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:54:24+00:00

  $n_{Zn}$ = 13 ÷ 65 = 0.2 (mol)

  a)

  $Zn_{}$ + $2HCl_{}$ → $ZnCl_{2}$ + $H_{2}$↑

  0.2 -> 0.4 ——– 0.2 ——–> 0.2 (mol)

  $V_{H_{2(đktc)}}$ = 0.2 × 22.4 = 4.48 (l)

  b)

  $m_{HCl pư}$ = 0.4 × 36.5 = 14.6 (g)

  ⇒ $m_{dd HCl}$ = 14.6 ÷ 14.6% = 100 (g)

  c)

  $m_{dd sau pư}$ = 100 + 13 – 0.2 × 2 = 112.6 (g)

  $C%_{dd ZnCl_{2}}$ = $\frac{0.2 × 136}{112.6}$ × 100% = 24.16%

  ~ GỬI BẠN ~ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )