cho 13g Zn PƯ hết vs dd HCl a)tính V H2 thu đc (đktc) b)nếu dùng toàn bộ thể tích khí Zn+HCl->ZnCl2 + H2; H2+Fe2O3-> Fe+H2O

Question

cho 13g Zn PƯ hết vs dd HCl
a)tính V H2 thu đc (đktc)
b)nếu dùng toàn bộ thể tích khí Zn+HCl->ZnCl2 + H2; H2+Fe2O3-> Fe+H2O

in progress 0
Katherine 1 tuần 2021-12-03T12:47:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:49:01+00:00

  Đáp án:

   a) V H2=4,48 lít

  b) m Fe=7,467 gam

  Giải thích các bước giải:

   Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2

  nZn=13/65=0,2 mol

  Ta có: nH2=nZn=0,2 mol -> V H2=0,2.22,4=4,48 lít

  3H2 + Fe2O3 —> 2Fe + 3H2O

  -> nFe=2/3nH2=0,4/3 mol -> mFe=0,4/3.56=7,467 gam

  0
  2021-12-03T12:49:01+00:00

  Đáp án:

   a. PTPU: Zn+2HCl->ZnCl2+H2

  nZn=13/65=0.2mol

  nH2=nZn=0.2mol

  VH2=0.2*22.4=4.48lit

  b. 3H2 + Fe2O3 —> 2Fe + 3H2O

  nFe2O3=19,2/160=0,12mol

  nFe=2nFe2O3=0,12*2=0,24mol

  mFe=0,24*56=13,44gam

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )