Cho 14g kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 8,4 lít khí cl2.sau phản ứng thu được m muối khan .a)Tìm m muối khan.b)Xác định kim loại B Giúp m

Question

Cho 14g kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 8,4 lít khí cl2.sau phản ứng thu được m muối khan .a)Tìm m muối khan.b)Xác định kim loại B
Giúp mình với mình đang cần gấp

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-10-22T23:53:21+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:54:26+00:00

  $n_{Cl_2}=8,4/22,4=0,375mol$

  Gọi kim loại là M hóa trị n

  $PTPU :$

  $2M+nCl_2\to 2MCl_n$

  Theo pt :

  $n_{M}=2/n.n_{Cl_2}=\dfrac{0,75}{n}mol$

  $⇒M_M=\dfrac{14}{\dfrac{0,75}{n}}=\dfrac{56n}{3}$

  Vì M là kim loại nên biện luận 1–>3

  $⇒n=2⇒M=56(Fe)$

  $a/PTHH :$

  $Fe+Cl_2\to FeCl_2$

  $n_{Fe}=14/56=0,25mol$

  Theo pt :

  $n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,25mol$

  $⇒m_{FeCl_2}=0,25.127=31,75g$

  0
  2021-10-22T23:54:29+00:00

  Học tốt nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )