Cho 15,15 g hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 13,44l khí (đktc). a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi

Question

Cho 15,15 g hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 13,44l khí (đktc). a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại? b. Tính nồng độ % H2SO4?

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-12T01:13:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:15:00+00:00

  Đáp án:

  a) $55,45\%$ và $44,55\%$

  b) $39,2\%$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  2Al + 6{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  nS{O_2} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6\,mol\\
  hh:Fe(a\,mol),Al(b\,mol)\\
  56a + 27b = 15,15\\
  1,5a + 1,5b = 0,6\\
   \Rightarrow a = 0,15;b = 0,25\\
  \% mFe = \dfrac{{0,15 \times 56}}{{15,15}} \times 100\%  = 55,45\% \\
  \% mAl = 100 – 55,45 = 44,55\% \\
  b)\\
  n{H_2}S{O_4} = 2nS{O_2} = 1,2\,mol\\
  C\% {H_2}S{O_4} = \dfrac{{1,2 \times 98}}{{300}} \times 100\%  = 39,2\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )