Cho 16,25g kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric. Tính a) số phân tử axit clohidric đã phản ứng b) khối lượng muối tạo thành. Gọi tên muối

Question

Cho 16,25g kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric. Tính
a) số phân tử axit clohidric đã phản ứng
b) khối lượng muối tạo thành. Gọi tên muối
c) Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-04T14:55:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:56:56+00:00

  Đáp án:

   a) 3×10^ 23 phân tử

  b)  34g kẽm clorua

  c) 14l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  nZn = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{16,25}}{{65}} = 0,25\,mol\\
  nHCl = 2nZn = 0,5\,mol\\
  AHCl = 0,5 \times 6 \times {10^{23}} = 3 \times {10^{23}}\\
  b)\\
  nZnC{l_2} = nZn = 0,25\,mol\\
  mZnC{l_2} = n \times M = 0,25 \times 136 = 34g\\
  c)\\
  2Zn + {O_2} \to 2ZnO\\
  n{O_2} = \dfrac{{0,25}}{2} = 0,125\,mol\\
  Vkk = 0,125 \times 5 \times 22,4 = 14l
  \end{array}\)

  0
  2021-10-04T14:57:03+00:00

  $n_{Zn}=16,25/65=0,25mol$

  $PTHH : Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

  a.Theo pt :

  $n_{HCl}=2.n_{Zn}=0,25.2=0,5mol$

  $⇒A_{HCl}=0,5.6.10^{23}=3.10^{23}$

  b.Theo pt :

  $n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,25mol$

  $⇒m_{ZnCl_2}=0,25.136=34g$

  Tên muối : Kẽm clorua

  $c.2Zn+O_2\overset{t^o}\to 2ZnO$

  Theo pt :

  $n_{O_2}=1/2.n_{Zn}=1/2.0,25=0,125mol$

  $⇒V_{kk}=0,125.22,4.5=14l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )