Cho 16,3 g hỗn hợp 2 kim loại nằm ở hai chu kì kế tiếp và đều thuộc nhóm IA tcs dụng với V(ml) dung dịch HCl 2M (axit dùng dư 10% so với cần thiết) t

Question

Cho 16,3 g hỗn hợp 2 kim loại nằm ở hai chu kì kế tiếp và đều thuộc nhóm IA tcs dụng với V(ml) dung dịch HCl 2M (axit dùng dư 10% so với cần thiết) thì thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc
a) xác định hai kim loại ( Na -K )
b)xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-08T00:47:39+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T00:49:07+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Natri(Na),Kali(K)\\
  b)\\
  \% {m_{Na}} = 28,22\% \\
  \% {m_K} = 71,78\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2R + 2HCl \to 2RCl + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
   \Rightarrow {n_R} = 0,25 \times 2 = 0,5\,mol\\
  {M_R} = \dfrac{{16,3}}{{0,5}} = 32,6(g/mol)\\
   \Rightarrow hh:Natri(Na),Kali(K)\\
  b)\\
  hh:Na(a\,mol),K(b\,mol)\\
  23a + 39b = 16,3\\
  0,5a + 0,5b = 0,25\\
   \Rightarrow a = 0,2;b = 0,3\\
  \% {m_{Na}} = \dfrac{{0,2 \times 23}}{{16,3}} \times 100\%  = 28,22\% \\
  \% {m_K} = 100 – 28,22 = 71,78\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )