Cho 16,8 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được SO2 và dd X cô cạn dung dịch X thu đc 52,8gam muối khan a) tính kl H2SO4 phàn ứng b) C

Question

Cho 16,8 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được SO2 và dd X cô cạn dung dịch X thu đc 52,8gam muối khan
a) tính kl H2SO4 phàn ứng
b) Cho toàn bộ lượng SO2 thu đc ở trên tác dụng với 550ml dung dịch KOH 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc dd Y tính kl chất tan có trong dung dịch Y

in progress 0
Harper 9 phút 2021-09-09T14:16:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:17:38+00:00

  a,

  $n_{Fe}=\dfrac{16,8}{56}=0,3(mol)$

  Gọi x, y là số mol $FeSO_4$ và $Fe_2(SO_4)_3$

  $\Rightarrow 152x+400y=52,8$        (1)

  $Fe+2H_2SO_4\to FeSO_4+SO_2+2H_2O$

  $2Fe+6H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O$

  $\Rightarrow x+2y=0,3$                    (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,15; y=0,075$

  $\Rightarrow n_{H_2SO_4}=2x+6y=0,75(mol)$

  $\to m_{H_2SO_4}=73,5g$

  b,

  $n_{SO_2}=x+1,5y=0,2625(mol)$

  $n_{KOH}=0,55(mol)$

  $\dfrac{n_{KOH}}{n_{SO_2}}=2,1>2$

  $\to$ tạo $K_2SO_3$

  $2KOH+SO_2\to K_2SO_3+H_2O$

  $n_{K_2SO_3}=0,2625(mol)$

  $n_{KOH}=0,55-0,2625.2=0,025(mol)$

  $\to m_{ct}=0,2625.158+0,025.56=42,875g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )