Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd HCl dư thấy có 1 gam khí hidro thoát ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

Question

Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd HCl dư thấy có 1 gam khí hidro thoát ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

in progress 0
Ximena 3 ngày 2021-12-07T17:51:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:52:54+00:00

  Gọi số mol Al là x; Zn là y (x;y lớn hơn 0)

  -> 27x+65y=18,4

  Al + 3HCl — >AlCl3 + 3/2 H2

  Zn + 2HCl —-> ZnCl2 + H2

  -> nH2=1,5nAl +nZn=1,5x+y=1/2=0,5 mol

  Giải được: x=y=0,2

  -> mAl=27x=5,4 gam -> %mAl=5,4/18,4=29,3% ->%mZn=70,7%

   

  0
  2021-12-07T17:53:17+00:00

  Đáp án:

  %mAl=29,3% ->%mZn=70,7%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Al là x; Zn là y

  -> 27x+65y=18,4

  Al + 3HCl — >AlCl3 + 3/2 H2

  Zn + 2HCl —-> ZnCl2 + H2

  -> nH2=1,5nAl +nZn=1,5x+y=1/2=0,5 mol

  Giải được: x=y=0,2

  -> mAl=27x=5,4 gam -> %mAl=5,4/18,4=29,3% ->%mZn=70,7%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )