Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng

Question

Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500 ml dung dịch HCl x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với 800 ml dung dịch HCl x mol/l cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của Fe trong hỗn hợp A

in progress 0
Skylar 4 tháng 2021-08-11T10:58:35+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:00:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng chất rắn tăng = mCl vào muối

  Vì khi tăng HCl thì khối lượng chất rắn tăng =>  chắc chắn sẽ có kim loại dư

  => 34,575 – 18,6 = 35,5.0,5x <=> 15,975 = 17,75x => x= 0,9 mol/l

   => nCl muối sau = 0,6 mol < nHCl sau = 0,72 mol => HCl dư

  => nFe + nZn =1/2 . nCl muối = 0,3 mol (1) 

  56nFe + 65nZn = 18,6g (2)

  Từ (1) và (2) giải hệ ra ta được $n_{Fe} = 0,1 mol$

  => nFe = 0,1 => mFe = n.M = 0,1 . 56 = 5,6g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )