cho 18,6g hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe tác dụng vừa hết với 200g dd HCl x%. Thu được 6,72 lít khí H (đktc). Hãy tính a, x b, % khối lượng mỗi kim loạ

Question

cho 18,6g hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe tác dụng vừa hết với 200g dd HCl x%. Thu được 6,72 lít khí H (đktc). Hãy tính
a, x
b, % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-09T08:46:11+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T08:47:24+00:00

  a,

  $Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  $n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  $\Rightarrow n_{HCl}=2n_{H_2}=0,6(mol)$

  $\to x=\dfrac{0,6.36,5.100}{200}=10,95\%$

  b,

  Gọi x, y là số mol Zn, Fe.

  $\Rightarrow 65x+56y=18,6$         (1)

  $n_{H_2}=x+y=0,3$                          (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,2; y=0,1$

  $\%m_{Zn}=\dfrac{0,2.65.100}{18,6}=69,89\%$

  $\%m_{Fe}=30,11\%$

  0
  2021-09-09T08:47:39+00:00

  Gọi x là nZn, y là nFe

  nH2=6,72/ 22,4=0,3 mol

  PTHH: Zn+2HCl–>ZnCl2+H2

              X      2x                    X

  Fe+2HCl->FeCl2+H2

  Y       2y                  Y

  Lập hệ PT: 65X+56Y=18,6

                      X+Y=0,3

  –>X=0,2, y=0,1 mol

  nHCl pứ=2x+2y=0,2. 2+0,1. 2=0,6 mol

  C%= m chất tan. 100/ mdd

       =0,6. 36,5. 100/ 200=10,95%

  b) %mZn=mZn. 100/ mHH=0,2. 65. 100/ 18,6=69,89%

  –>%mFe=100-%mZn=100-69,89=30,11%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )