Cho 18 gam dung dịch glucozơ 20% hoàn tan vừa hết m gam Cu(OH)2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Giá trị của m là

Question

Cho 18 gam dung dịch glucozơ 20% hoàn tan vừa hết m gam Cu(OH)2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Giá trị của m là

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-07-09T23:04:47+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:06:08+00:00

  mC6H12O6 = 18 x 20/100 = 3.6g
  Mol C6H12O6 = 0.02 mol
  Mol Cu(OH)2 = 1/2 mol C6H12O6 = 0.01 mol
  m = 0.01 x 98 = 0.98g

  0
  2021-07-09T23:06:08+00:00

  Đáp án:

  \(m  = 0,98{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \({m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = 18.20\%  = 3,6{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{3,6}}{{12.6 + 12 + 16.6}} = 0,02{\text{ mol}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2{C_6}{H_{12}}{O_6} + Cu{(OH)_2}\xrightarrow{{}}{{\text{[}}{C_6}{H_{11}}{O_6}{\text{]}}_2}Cu + 2{H_2}O\)

  \( \to {n_{Cu{{(OH)}_2}}} = \dfrac{1}{2}{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = 0,01{\text{ mol}}\)

  \( \to m = {m_{Cu{{(OH)}_2}}} = 0,01.(64 + 17.2) = 0,98{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )