Cho 19.3 g hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa hết với 500ml dung dịch HCl 1.2 M thu được V l khí đktc và dùng dịch A a) Tính V lít khí đktc b) Cm các

Question

Cho 19.3 g hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa hết với 500ml dung dịch HCl 1.2 M thu được V l khí đktc và dùng dịch A
a) Tính V lít khí đktc
b) Cm các chất trong dung dịch A thu được ( giả sử thể tích dung dịch không thấy đổi)

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-12-06T09:52:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:54:02+00:00

  Đáp án:

   500ml=0,5lit

  nHCl=0,5.1,2=0,6

  Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2

  x          2x            x         x

  ZnO + 2HCl –> ZnCl2 + H2O

  y            2y          y

  56x+81y=19,3

  2x+2y=0,6

  $\left \{ {{x=0,2} \atop {y=0,1}} \right.$ 

  VH2=0,2.22,4=4,48lit

  CM FeCl2=$\frac{0,2}{0,5}$ =0,4M

  CM ZnCl2=$\frac{0,1}{0,5}$ =0,2M

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )