Cho 19,4 gam ZnS tác dụng dd HCl vừa đủ được khí A và dd B, cho toàn bộ khí A vào 300 ml dd NaOH 1M được dd C. Để kết tủa hoàn toàn dung dịch B cần dù

Question

Cho 19,4 gam ZnS tác dụng dd HCl vừa đủ được khí A và dd B, cho toàn bộ khí A vào 300 ml dd NaOH 1M được dd C. Để kết tủa hoàn toàn dung dịch B cần dùng V ml dung dịch AgNO3 1M. Tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính V và nồng độ mol/l các chất trong dung dịch C.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-25T00:02:12+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:03:14+00:00

  Đáp án:

  nZnS= 19,497= 0,2 mol 

  ZnS+ 2HCl -> ZnCl2+ H2S 

  => nZnCl2= nH2S= 0,2 mol 

  nNaOH= 0,3 mol 

  nNaOHnH2S=0,30,2= 1,5 => Hai muối 

  NaOH+ H2S -> NaHS+ H2O

  2NaOH+ H2S -> Na2S+ 2H2O 

  Gọi a là mol NaHS, b là mol Na2S

  => a+ 2b= 0,3 và a+b= 0,2 

  => a= b= 0,1 

  CM NaHS= CM Na2S= 0,10,3= 0,33M 

  ZnCl2+ 2AgNO3 -> 2AgCl+ Zn(NO3)2 

  => nAgNO3= 0,4 mol 

  => V= 0,41= 0,4l= 400 ml

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )