cho 19 gam hỗn hợp na2co3 nahco3 tác dụng với hcl dư sinh ra 4,48 lít khí đktc khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là

Question

cho 19 gam hỗn hợp na2co3 nahco3 tác dụng với hcl dư sinh ra 4,48 lít khí đktc khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-09-07T09:49:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:50:50+00:00

  Đáp án:

   10,6 gvà 8,4 g

  Giải thích các bước giải:

   Na2CO3+2HCl->2NaCl+CO2+H2O

  NaHCO3+HCl->NaCl+CO2+H2O

  gọi a là số mol Na2CO3 b là số mol NaHCO3

  ta có

  106a+84b=19

  a+b=0,2

  =>a=0,1 b=0,1

  mNa2CO3=0,1×106=10,6 g

  mNaHCO3=84×0,1=8,4 g

   

  0
  2021-09-07T09:51:01+00:00

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `Na_2CO_3  và   NaHCO_3`

  =>106x+84y=19  (1)`

  `n_(CO_2)=\frac{4,48}{22,4}=0,2(mol)`

  `Na_2CO_3+2HCl->2NaCl+CO_2+H_2O`

  `x`                                               `x`

  `NaHCO_3+HCl->NaCl+CO_2+H_2O`

  `y`                                                 `y`

  Theo `PT`

  `x+y=0,2  (2)`

  Từ `(1)  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,1(mol)\\y=0,1(mol)\\\end{cases}$

  `=>m_(Na_2CO_3)=0,1.106=10,6(g)`

  `m_(NaHCO_3)=0,1.84=8,4(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )