Cho 2,24 lit hỗn hợp metan và axetilen sục vào dung dịch brom dư thấy có 1,6g brom tham gia phản ứng. a, Viết phương trình phản ứng hoá học

Question

Cho 2,24 lit hỗn hợp metan và axetilen sục vào dung dịch brom dư thấy có 1,6g brom tham gia phản ứng.
a, Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
b, Tính thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở đktc.
c, Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi dẫn sản phẩn cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-28T12:46:28+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:48:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chỉ có axetilen mới phản ứng với Brom :

  a. C2H2  + 2Br2 → C2H2Br4

  b.

  có nBr2 = 1,6/160 = 0,01 mol

  Theo PT , nC2H2 = 1/2 nBr2 = 0,005 mol

  ⇒ VC2H2 = 0,005.22,4 = 0,112 lít

  ⇒ V CH4 = V hh – VC2H2 = 2,24-0,112 = 2,128 lít 

  c. 

  có nCH4 = 2,128/22,4 = 0,095 mol

  PTHH :

  CH4 + 2O2 –to–> CO2 + 2H2O

  0,095                        0,095           (Mol)

  C2H2  +  5/2  O2 –to–> 2CO2 + H2O

  0,005                                  0,01               (mol)

  ⇒ nCO2 = 0,095 + 0,01 = 0,105 mol

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,105                       0,105               (mol)

  ⇒ mCaCO3 = 0,105.100 = 10,5 gam

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )