cho 2,24l etylen ( đktc ) tác dụng hoàn toàn với nước thu được chất A tác dụng với Na. Õi hóa không hoàn toàn A thu được B,B tác dụng được với Na2CO3

Question

cho 2,24l etylen ( đktc ) tác dụng hoàn toàn với nước thu được chất A tác dụng với Na. Õi hóa không hoàn toàn A thu được B,B tác dụng được với Na2CO3

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-10T08:08:34+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:09:42+00:00

  Đáp án:

  \({{\text{V}}_{C{O_2}}} = 1,12{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Các phản ứng xảy ra:

  \({C_2}{H_4} + {H_2}O\xrightarrow{{axit}}{C_2}{H_5}OH\)

  \({C_2}{H_5}OH + {O_2}\xrightarrow{{men}}C{H_3}COOH + {H_2}O\)

  \(2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3}\xrightarrow{{}}2C{H_3}COON + C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{C_2}{H_4}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{H_3}COOH}} \to {n_{C{O_2}}} = \frac{1}{2}{n_{C{H_3}COOH}} = 0,05{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{C{O_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )