cho 2,4 lít hỗn hợp khí etilen và metan vào dung dịch Br2 dư . Sau phản ứng Thu được 9,4g đibrometan a) viết pthh b) tính khối lượng br2 cần dù

Question

cho 2,4 lít hỗn hợp khí etilen và metan vào dung dịch Br2 dư . Sau phản ứng Thu được 9,4g đibrometan
a) viết pthh
b) tính khối lượng br2 cần dùng cho phản ứng
c) xác định thành phần % của mỗi khí trong hỗn hợp
Giải giúp với ạ . Cảm ơn nhìu .

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-06T02:04:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T02:05:47+00:00

  Đáp án:

   b) 8g

  c) 46,67% và 53,33%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  b)\\
  n{C_2}{H_4}B{r_2} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{9,4}}{{188}} = 0,05\,mol\\
  nB{r_2} = n{C_2}{H_4}B{r_2} = 0,05\,mol\\
  mB{r_2} = n \times M = 0,05 \times 160 = 8g\\
  c)\\
  n{C_2}{H_4} = nB{r_2} = 0,05\,mol\\
  \% V{C_2}{H_4} = \dfrac{{0,05 \times 22,4}}{{2,4}} \times 100\%  = 46,67\% \\
  \% VC{H_4} = 100 – 46,67 = 53,33\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-10-06T02:06:27+00:00

  $a,PTPƯ:C_2H_4+Br_2\xrightarrow{} C_2H_4Br_2$

  $b,n_{C_2H_4Br_2}=\dfrac{9,4}{188}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Br_2}=n_{C_2H_4}=n_{C_2H_4Br_2}=0,05mol.$

  $⇒m_{Br_2}=0,05.160=8g.$

  $c,\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,05.22,4}{2,4}.100\%=46,67\%$

  $\%V_{CH_4}=100\%-46,67\%=53,33\%$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )