Cho 2,67g hỗn hợp A gồm Mg và Zn vào 400ml dd CuSO4 đến khi dd hết màu xanh thu được dd B và 3,86g chất rắn C. Cho dd BaCl2 vào dd B thu được 9,32g ch

Question

Cho 2,67g hỗn hợp A gồm Mg và Zn vào 400ml dd CuSO4 đến khi dd hết màu xanh thu được dd B và 3,86g chất rắn C. Cho dd BaCl2 vào dd B thu được 9,32g chất rắn.
a) Tính Cm CuSO4
b) Tính % khối lượng các chất trong A

in progress 0
Maya 4 tuần 2021-09-07T08:35:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:37:02+00:00

  a,

  $n_{BaSO_4}=\dfrac{9,32}{233}=0,04(mol)$

  Bảo toàn S:

  $n_{CuSO_4}=n_{BaSO_4}=0,04(mol)$

  $\Rightarrow C_{M_{CuSO_4}}=\dfrac{0,04}{0,4}=0,1M$

  b,

  Do $CuSO_4$ hết nên:

  $n_{Cu}=n_{CuSO_4}=0,04(mol)$

  $\Delta m=3,86-2,67=1,19(g)=m_{Cu}-m_{Mg\text{pứ}}-m_{Zn\text{pứ}}$

  Gọi x, y là số mol Mg, Zn phản ứng.

  $\Rightarrow 0,04.64-24x-65y=1,19$

  $\Leftrightarrow 24x+65y=1,37$      (1)

  Bảo toàn e: $2x+2y=2.0,04$             (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,03; y=0,01$

  Có Zn phản ứng nên toàn bộ Mg đã phản ứng hết.

  $\%m_{Mg}=\dfrac{0,03.24.100}{2,67}=26,97\%$

  $\Rightarrow \%m_{Zn}=73,03\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )