Cho 2,7 gam nhôm tác dụng với dung dịch HCl 20% a) viết phương trình hóa học b) tính khối lượng hidro thu được c) tính nồng độ phần trăm dung dịch muố

Question

Cho 2,7 gam nhôm tác dụng với dung dịch HCl 20%
a) viết phương trình hóa học
b) tính khối lượng hidro thu được
c) tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau khi phản ứng kết thúc
Giúp vs ạ
Đặc biệt câu c ghi rõ giúp mình vs
Cảm ơn rất nhiều

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-08-23T19:06:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:07:43+00:00

  Đáp án:

  \(  {m_{{H_2}}} = 0,3{\text{ gam}}\)

  \( C{\% _{AlC{l_3}}} = 23,36\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{Al}} = \frac{{2,7}}{{27}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}}} = \frac{3}{2}{n_{Al}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}}} = 0,15.2 = 0,3{\text{ gam}}\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{HCl}} = 0,3.36,5 = 10,95{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{10,95}}{{20\% }} = 54,75{\text{ gam}}\)

  BTKL:

  \({m_{Al}} + {m_{dd\;{\text{HCl}}}} = {m_{dd}} + {m_{{H_2}}}\)

  \( \to 2,7 + 54,75 = {m_{dd}} + 0,3 \to {m_{dd}} = 57,15{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{AlC{l_3}}} = {n_{Al}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{AlC{l_3}}} = 0,1.(27 + 35,5.3) = 13,35{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{AlC{l_3}}} = \frac{{13,35}}{{57,15}} = 23,36\% \)

  0
  2021-08-23T19:08:41+00:00

  a) phương trình hóa học:

             2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (khí)

  b) nAl=mAl/MAl=2,7/27=0,1 (mol)

      nH2=3/2 . nAl=0,15(mol)

      VH2=nH2.22,4=0,15.22,4=3,36(lít)

  c) nHCl=6/2 . nAl=3.nAl=3.0,1=0,3 (mol)

      mHCl=nHCl.MHCl=0,3.(1+35.5)=10,95(gam)

      mddHCl=mHCl/20%=10,95/20%=54,75(gam)

      mH2=nH2.MH2=0,15.2=0,3(gam)

      nAlCl3=2/2 .nAl=0,1(mol)

      mAlCl3=nAlCl3.MAlCl3=0,1.(27+35,5.3)=13,35(gam)

      C%=[mAlCl3/(mAl+mddHCl-mH2)].100%

           =(13,35/57,15).100%

           =23,359%

  Chúc bạn học tốt nha????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )