Cho 2 cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4 vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó ta làm thí nghiệm như sau: – Cho 21g MgCO3 vào cốc đựn

Question

Cho 2 cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4 vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó ta làm thí nghiệm như sau: – Cho 21g MgCO3 vào cốc đựng dung dịch HCl. – Cho m g Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4. Cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Tính m, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-05T16:28:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:30:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có PTHH

  MgCO3 + 2HCl  H2O + MgCl2 + CO2 (1)

  2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + H2  (2)

  Sau phản ứng thấy khí CO2 và khí H2 thoát ra mà cân vẫn ở vị trí thăng bằng => mAl2(SO4)3 =mH2O + mMgCl2

  nMgCO3 = m/M = 21/84 =0,25 (mol)

  Theo PT(1) => nH2O = nMgCl2 = nMgCO3 = 0,25(mol)

  => mH2O = 0,25 x 18 =4,5(g) và mMgCl2 = 0,25 x95 =23,75(g)

  => mH2O + mMgCl2 = 4,5 + 23,75= 28,25(g)

  hay mAl2(SO4)3 = 28,25(g)

  => nAl2(SO4)3 = m/M = 28,25/342 = 113/1368 (mol)

  Theo PT(2) => nAl = 2 . nAl2(SO4)3 = 2 x 113/1368 =113/684(mol)

  => mAl = n .M = 113/684 x 27 =4,46(g)

  0
  2021-08-05T16:30:15+00:00

  mgco3 + 2hcl—-> mgcl2 + h2o + co2

  0.25                                                  0.25

  2al + 3h2so4 —-> al2(so4)3 + 3h2

  m/27                                              m/18

  n mgco3=21/84=0.25(mol)

  n al= m/27

  Do sau phản ứng cân vẫn ở vị trí cân bằng

  =) m cốc 1 tăng = m cốc 2 tăng

  =) 21-0.25*44=m-m/18*2

  =)10=m-m/9

  =)10=8m/9

  =)m = 10*9/8=11.25(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )