Cho 2 đa thức M(x) = 3x + 2x^3 – x^3 + 3 N(x) = -x^2 + x^3 – 4 – 3x A Tính P(x) = M(x) +N(x) B Tính nghiệm của đa thức

Question

Cho 2 đa thức M(x) = 3x + 2x^3 – x^3 + 3
N(x) = -x^2 + x^3 – 4 – 3x
A Tính P(x) = M(x) +N(x)
B Tính nghiệm của đa thức P( x)
2, Cho đa thức Q(x)= 2021x^3 – 2021 + a^2 +ax. Tìm các giá trị của a để Q(x) có nghiệm x=-1

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-07-27T02:03:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:04:42+00:00

  a) P(x) = M(x) +N(x)

  ⇒ P(x) = (3x + 2x³ – x³ + 3) + ( -x² + x³ – 4 – 3x)

             = 3x + 2x³ – x³ + 3 -x² + x³ – 4 – 3x

             = ( 2x³ – x³ + x³) – x² + ( 3x – 3x) + (3 – 4)

             =        2x³           – x²                         -1

  b) Xét đa thức P(x) = 2x³ – x² -1

  Cho P(x) = 0

  ⇒ 2x³ – x² -1 = 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )