cho 2 đa thức P(x)=5x^3-3x+7-x&Q(x)=-5x^3+2x-3+2x-x^2-2 Tìm nhiệm của đa thức P(x)+Q(x)

Question

cho 2 đa thức P(x)=5x^3-3x+7-x&Q(x)=-5x^3+2x-3+2x-x^2-2
Tìm nhiệm của đa thức P(x)+Q(x)

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-10-20T07:36:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:37:37+00:00

  Đáp án:

  \(x =  \pm \sqrt 2 \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) = 5{x^3} – 3x + 7 – x\\
   = 5{x^3} – 4x + 7\\
  Q\left( x \right) =  – 5{x^3} + 2x – 3 + 2x – {x^2} – 2\\
   =  – 5{x^3} – {x^2} + 4x – 5\\
  P\left( x \right) + Q\left( x \right) = 5{x^3} – 4x + 7 – 5{x^3} – {x^2} + 4x – 5\\
   =  – {x^2} + 2\\
  P\left( x \right) + Q\left( x \right) = 0\\
   \to 2 – {x^2} = 0\\
   \to {x^2} = 2\\
   \to x =  \pm \sqrt 2 
  \end{array}\)

  0
  2021-10-20T07:38:20+00:00

  `M(x) = -x² + 2 = 0`

  `⇔ -x² = -2`

  `⇔ x² = 2`

  `⇔ x = ±√2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )