Cho $2$ góc $\widehat{AOC}$ và $\widehat{BOC}$. Biết $\widehat{AOC}=\alpha$ và $\widehat{BOC}=\beta\quad\left(0^\circ<\alpha+\beta\leqslant180^\circ ,

Question

Cho $2$ góc $\widehat{AOC}$ và $\widehat{BOC}$. Biết $\widehat{AOC}=\alpha$ và $\widehat{BOC}=\beta\quad\left(0^\circ<\alpha+\beta\leqslant180^\circ ,\alpha\ne\beta\right)$. Vẽ tia phân giác $OM,ON$ của các $\widehat{AOC};\widehat{BOC}$. Tính số đo $\widehat{MON}$ theo $\alpha$ và $\beta$.

in progress 0
Quinn 13 phút 2021-09-09T11:25:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:27:01+00:00

  Tham khảo

  Vì `OM` là p.g của `\hat{AOC}`

  `⇒\hat{MOC}=\frac{\alpha}{2}`

  Vì `ON` là p.g của `\hat{BOC}`

  `⇒\hat{NOC}=\frac{b}{2}`

  Mà `\hat{MOC}+\hat{NOC}=\hat{MON}`

  `⇒\hat{MON}=\frac{\alpha}{2}+\frac{b}{2}=\frac{\alpha+b}{2}`

  `\text{©CBT}`

  0
  2021-09-09T11:27:25+00:00

  Do tia OM là tia phân giác của ∠AOC 

  ⇒∠AOM=∠MOC=$\frac{a}{2}$ 

  Do tia ON là tia phân giác của ∠BOC

  ⇒∠BON=∠NOC=$\frac{b}{2}$

   Vậy ∠MON=∠MOC+∠NOC

        ∠MON=$\frac{a}{2}$+$\frac{b}{2}$

         ∠MON=$\frac{a+b}{2}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )