Cho 2 lực đồng quy .có độ lớn F1=F2=40N.hãy tìm độ lớn hợp lực khi chúng hợp với nhau 1 góc @=0°,30°,45°,60°,90°,100°

Question

Cho 2 lực đồng quy .có độ lớn F1=F2=40N.hãy tìm độ lớn hợp lực khi chúng hợp với nhau 1 góc @=0°,30°,45°,60°,90°,100°

in progress 0
Anna 1 năm 2021-08-28T01:34:21+00:00 2 Answers 2044 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:35:55+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
   + 0^\circ F = 80N\\
   + 30^\circ :F = 77,274N\\
   + 45^\circ :F = 73,91N\\
   + 60^\circ :F = 40\sqrt 3 N\\
   + 90^\circ :F = 40\sqrt 2 N\\
   + 100^\circ :F = 51,423N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Hợp lực khi chúng hợp nhau 0° là:

  \(F = {F_1} + {F_2} = 40 + 40 = 80N\)

  Hợp lực khi chúng hợp nhau 30° là:

  \(F = 2{F_1}\cos \dfrac{\alpha }{2} = 2.40.\cos \dfrac{{30}}{2} = 77,274N\)

  Hợp lực khi chúng hợp nhau 45° là:

  \(F = 2{F_1}\cos \dfrac{\alpha }{2} = 2.40.\cos \dfrac{{45}}{2} = 73,91N\)

  Hợp lực khi chúng hợp nhau 60° là:

  \(F = 2{F_1}\cos \dfrac{\alpha }{2} = 2.40.\cos \dfrac{{60}}{2} = 40\sqrt 3 N\)

  Hợp lực khi chúng hợp nhau 90° là:

  \(F = 2{F_1}\cos \dfrac{\alpha }{2} = 2.40.\cos \dfrac{{90}}{2} = 40\sqrt 2 N\)

  Hợp lực khi chúng hợp nhau 100° là:

  \(F = 2{F_1}\cos \dfrac{\alpha }{2} = 2.40.\cos \dfrac{{100}}{2} = 51,423N\)

  0
  2021-08-28T01:36:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  ADCT:  F=$\sqrt[2]{F1^{2}+F2^{2}+2F1F2cos∝ }$

    → F(∝=0°)= 80N

        F(∝=30°)≈ 60,78N

        F(∝=45°)≈ 69,87N

        F(∝=60°)≈ 12,34N

        F(∝=90°)≈ 42,02N

        F(∝=100°)≈ 77,19N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )