cho 2 ml dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch caCl2 thu được chất rắn X màu trắng công thức của x là

Question

cho 2 ml dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch caCl2 thu được chất rắn X màu trắng công thức của x là

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-08-17T13:45:02+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:46:28+00:00

  Bài giải :

  Ta có : `V_{Na_2CO_3}=n_{CaCl_2}=2(ml)`

  ⇒ Không có chất nào dư

  Phương trình hóa học :

  `CaCl_2+Na_2CO_3→CaCO_3↓+2NaCl`

  ⇒ Chất rắn màu trắng là `:CaCO_3`

  0
  2021-08-17T13:46:42+00:00

   Phản ứng xảy ra:

  \(N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + 2NaCl\)

  Do vậy rắn màu trắng tạo ra là \(CaCO_3\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )