Cho 2 số 17 và 18. Hãy tìm số m sao cho khi cộng m với 1trong 2 số và lấy số còn lại trừ m thì được 2 số mới có tỉ số là 3/4 Giúp nhanh vs ạ!!!!

Question

Cho 2 số 17 và 18. Hãy tìm số m sao cho khi cộng m với 1trong 2 số và lấy số còn lại trừ m thì được 2 số mới có tỉ số là 3/4 Giúp nhanh vs ạ!!!!

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-24T19:50:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:52:17+00:00

  Khi cộng m với 1trong 2 số và lấy số còn lại trừ m thì tổng của 2 số không đổi và bằng $17+18=35$

  Coi số thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số thứ hai là 4 phần bằng nhau như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là:

     $3+4=7$ (phần)

  Giá trị một phần là:

    $35:7=5$

  Số thứ nhất lúc sau là:

    $5\times3=15$

  Vậy số m cần tìm là:

    $17-15=2$

       ĐS: $2$

   

  0
  2021-07-24T19:52:30+00:00

  Đáp án: m=-2 hoặc m=-3

  Giải thích các bước giải:

  theo bài:

           $\frac{17+m}{18-m}$= $\frac{3}{4}$

  <=>68+4m=54-3m

  <=>m=-2

           $\frac{18+m}{17-m}$= $\frac{3}{4}$

  <=>72+4m=51-3m

  <=>m=-3    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )