Cho 200 gam dung dịch NaOH phản ứng với 300 gam dung dịch HCl 3,65%. Tính C% dung dịch sau phản ứng, tính C% dung dịch NaOH:

Question

Cho 200 gam dung dịch NaOH phản ứng với 300 gam dung dịch HCl 3,65%. Tính C% dung dịch sau phản ứng, tính C% dung dịch NaOH:

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-10-01T03:12:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:13:37+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

   NaOH+HCl→NaCl+H2O

    0,3    ←0,3→0,3

  C% NaCl=$\frac{0,3.58,5}{200+300}$ x100=3,51%

  C%NaOH =$\frac{0,3.40}{200}$ x100=6%

  ……………………..chúc bn hk tốt……………………….      

  0
  2021-10-01T03:13:50+00:00

  $PTHH :$

  $NaOH+HCl\to NaCl+H_2O$

  $m_{HCl}=300.36,5\%=10,95g$

  $⇒n_{HCl}=\dfrac{10,95}{36,5}=0,3mol$

  $Theo\ pt :$

  $n_{NaOH}=n_{NaCl}=n_{HCl}=0,3mol$

  $⇒m_{NaOH}=0,3.40=12g$

  $m_{NaCl}=0,3.58,5=17,55g$

  $m_{dd\ spu}=200+300=500g$

  $⇒C\%_{NaOH}=\dfrac{12}{200}.100\%=6\%$

  $C\%_{NaCl}=\dfrac{17.55}{500}=3,51\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )