cho 200g dd CH3COOH nồng độ 6% tác dụng với 300g dd NaOH nồng độ 4% _ Tính C% từng chất trong dd sau phản ứng

Question

cho 200g dd CH3COOH nồng độ 6% tác dụng với 300g dd NaOH nồng độ 4%
_ Tính C% từng chất trong dd sau phản ứng

in progress 0
Harper 1 năm 2021-07-24T18:04:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:05:15+00:00

  Đáp án:

   0,8% và 3,28%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{C{H_3}COOH}} = 200 \times 6\%  = 12g\\
  {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{12}}{{60}} = 0,2\,mol\\
  {m_{NaOH}} = 300 \times 4\%  = 12g\\
  {n_{NaOH}} = \dfrac{{12}}{{40}} = 0,3\,mol\\
  C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\
  \text{ Lập tỉ lệ }:\dfrac{{{n_{C{H_3}COOH}}}}{1} < \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{1}(0,2 < 0,3)\\
   \Rightarrow \text{ NaOH dư } \\
  {n_{C{H_3}COONa}} = {n_{C{H_3}COOH}} = 0,2\,mol\\
  {n_{NaOH}} \text{ dư}= 0,3 – 0,2 = 0,1\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 200 + 300 = 500g\\
  {C_\% }NaOH \text{ dư}= \dfrac{{0,1 \times 40}}{{500}} \times 100\%  = 0,8\% \\
  {C_\% }C{H_3}COONa = \dfrac{{0,2 \times 82}}{{500}} \times 100\%  = 3,28\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-07-24T18:05:18+00:00

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )