Cho 200g dung dịch NaOH có nồng độ 15% tác dụng hết với dd HCl a) Viết PTHH b)Tính khối lượng muối sinh ra c)Nếu dùng dd H2SO4 có nồng độ 15% để tr

Question

Cho 200g dung dịch NaOH có nồng độ 15% tác dụng hết với dd HCl
a) Viết PTHH
b)Tính khối lượng muối sinh ra
c)Nếu dùng dd H2SO4 có nồng độ 15% để trung hoà hết lượng bazo thì cần bao nhiêu gam ?

in progress 0
Jade 2 giờ 2021-09-07T10:06:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:08:01+00:00

  Đáp án:

   a)NaOH+HCl -> NaCl + H2O

  b)mNaOH=200.15/100=30(g)

  nNaOH=30/40=0.75 (mol)

  nNaCl= 0.75 mol

  mNaCl= 0.75 . 58.5= 43, 875 (g)

  c) nH2O=nH2SO4= 0.75 (mol)

  mH2SO4= 0.75 . 98 = 73.5 (g)

  m dd H2SO4 = 73.5 x 15/100 = 11.025 (g)

   

  Giải thích các bước giải:… hông biết đúng khum nha=)))

   

  0
  2021-09-07T10:08:22+00:00

  Đáp án:

  \({m_{NaCl}} = 43,875{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(NaOH + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({m_{NaOH}} = 200.15\%  = 30{\text{ gam}}\)

  \({n_{NaOH}} = \frac{{30}}{{40}} = 0,75{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{NaCl}}\)

  \( \to {m_{NaCl}} = 0,75.(23 + 35,5) = 43,875{\text{ gam}}\)

  Dùng \(H_2SO_4\) trung hòa lượng bazo trên

  \(2NaOH + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{1}{2}{n_{NaOH}} = 0,375{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,375.98 = 36,75{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{dd{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{36,75}}{{15\% }} = 245{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )