Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

Question

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

in progress 0
Julia 1 năm 2021-11-21T07:48:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:49:20+00:00

  nH2=1/2=0,5 mol

  Gọi x là nMg, y là nFe

  PTHH: Mg+2HCl–>MgCl2+H2

             x                                 x

  Fe+2HCl–>FeCl2+H2

  y                             y

  Lập hệ pt: 24x+56y=20

                   x+y=0,5

  –>x=0,25, y=0,25

  nMgCl2=nMg=0,25 mol

  nFeCl2=nFe=0,25 mol

  Khối lượng muối clorua =mMgCl2+mFeCl2=0,25.(24+71)+0,25.(56+71)=55,5 g

  0
  2021-11-21T07:49:58+00:00

  Đáp án:

  nH2 = 1/2 = 0,5 (mol)

  PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

             Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Đặt: nMg = x

          nFe = y

  => 24x + 56y = 20

  Theo PTHH: nH2 = x + y = 0,5 mol.

  Giải hệ phương trình ta được: x = y =0,25 mol

  mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

  mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

  Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )