cho 20g hỗn hợp Fe, FeO , Fe3O4 , Fe2O3 tác dụng với HNO3 sinh ra 2,24l NO (đktc) và m(g) Fe(NO3)3 . xác định m

Question

cho 20g hỗn hợp Fe, FeO , Fe3O4 , Fe2O3 tác dụng với HNO3 sinh ra 2,24l NO (đktc) và m(g) Fe(NO3)3 . xác định m

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-11T17:06:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:08:07+00:00

  Quy đổi hỗn hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

  $\Rightarrow 56x+16y=20$           (1)

  $n_{NO}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  Bảo toàn e: $3n_{Fe}=2n_O+3n_{NO}$

  $\Rightarrow 3x-2y=0,3$               (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,28; y=0,27$

  $n_{Fe(NO_3)_3}=x=0,28(mol)$ (bảo toàn Fe)

  $\Rightarrow m=0,28.242=67,76g$

  0
  2021-09-11T17:08:26+00:00

  -Gọi $n_{Fe}=x (mol)$

          $n_O=y (mol)$

  -Quy đổi hỗn hợp $Fe ;FeO ;Fe2O_3;Fe_3O_4$ thành $Fe ; O:$

  -Vì có 20 (g) hỗn hợp:

  $⇒56x+16y=20(g) (1)$

  $n_{NO}=\frac{2,24}{224}=0,1 (mol)$

  $Fe^0→Fe^{+3}+3e$

     x →                      3x             (mol)

  $O^0+2e  →O^{-2}$

    y →     2y                            (mol)

  $N^{+5}+3e →N^{+2}$

                  0,3  ← 0,1                    (mol)

  -Bảo toàn e:$⇒3x=2y+0,3$

                    $⇔3x-2y=0,3 (2)$

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{56x+16y=20} \atop {3x-2y=0,3}} \right.$ $\left \{ {{x=0,28} \atop {y=0,27}} \right.$ 

  -mà $n_Fe=n_{Fe^{3+}}=n_{Fe(NO_3)_3}=0,28 (mol)$

  $⇒m=m_{Fe(NO_3)_3}=0,28.242=67,76 (g)$

  ———————Nguyễn Hoạt———————

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )