Cho 22,2 g CaClo^2 tác dụng vừa đủ với AgNO^3 A) Tính khối lượng AgNo^3 b)Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng

Question

Cho 22,2 g CaClo^2 tác dụng vừa đủ với AgNO^3
A) Tính khối lượng AgNo^3
b)Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-09-28T15:08:17+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:10:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) số mol CaCl2 là : $n_{CaCl2}$ =$\frac{m}{M}$ =$\frac{22,2 }{111}$ =$0,2(mol)_{}$ 

          PT: 2 AgNO3 +CaCl2 → 2AgCl+Ca(NO3)2

  theo pt:       2           1             2            1

  theo đề:     0,4        0,2           0,4          0,2        (mol)

  Khối lượng của AgNO3 là: $m_{AgNO3}$ = $0,4_{}$ .$170_{}$ =$68(g)_{}$

  b) $m_{AgCl}$ = $0,4_{}$ .$143,5_{}$ =$57.4(g)_{}$

    $m_{Ca(NO3)2}$ = $0,2_{}$ .$164_{}$ =$32,8(g)_{}$

  0
  2021-09-28T15:10:07+00:00

  $CaCl_{2}$ + 2$AgNO_{3}$ -> 2AgCl + $Ca(NO_3)_2$

  1                          2                       2               1 (mol)

  0,2                       0,4                    0,4           0,2

  a) $n_{CaCl_2}$=m/M= 22,2 : ( 40 + 35,5×2)= 0,2 ( mol)

  $m_{AgNO_3}$= n.M=0,4 . (  108 + 14 + 16×3)= 68 (g)

  b) các chất sau p/ứ là AgCl và $Ca(NO_3)_2$

  m AgCl = 0,4 . ( 108 + 35,5) = 57,4 (g)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lương

  $m_{Ca(NO_3)_2}$ = 22,2 + 68 – 57,4 = 32,8 (g)

  Chúc bạn học tốt !!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )