Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa24,5 g axit sunfurir. a , Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam b, Tính thể tích khí hi

Question

Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa24,5 g axit sunfurir.
a , Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam
b, Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-13T17:59:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:01:24+00:00

  giải 

  a, pthh : Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2 

  nFe = 22,4 / 56 = 0,4 ( mol ) 

  nH2SO4 = 24,5 / 98 = 0,25 ( mol )

  lập tỉ lệ ta có 0,4/1 > 0,25/1 hay nFe > n H2SO4 

  => Fe dư, H2SO4 hết 

  => nFe pư = nH2SO4 = 0,25 ( mol )

  => nFe dư = nFe bđ – nFe pư = 0,4 – 0,25 =0,15 ( mol )

  => mFe dư = 0,15 . 56 = 8,4 (g)

  b, theo pthh ta có : nH2SO4 = nH2 = 0,25 ( mol )

  => VH2 = 0,25 . 22,4 = 5,6 (lít)

  ~ chúc bạn học tốt ~

  0
  2021-10-13T18:01:26+00:00

  2Fe+3H2So4=>Fe2(SO4)3+3H2

  a,ta có mFe=22.4(g)=>nFe=$\frac{22.4}{56}$=0.4(mol) 

  mH2SO4=24.5(g)=>nH2SO4=$\frac{24.5}{98}$=0.25(mol) 

  ta có tỉ lệ:nFe:nH2SO4=$\frac{0.4}{3}$>$\frac{0.25}{3}$(fe dư,H2SO4 hết)

  =>nFe=$\frac{0.25*2}{3}$=0.166(mol) 

  n fe dư=0.4-0.166=0.234(mol)

  =>mFe dư=0.234*56=13.104(g)

  b,nH2=0.25(mol)

  =>vH2=0.25*22.4=5.6(lít)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )