cho 23,2g hỗn hợp MG và FE tác dụng vs dd HCL dư thu dc 11,2 lít h2 (đktc) tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trng hỗn hợp đầu

Question

cho 23,2g hỗn hợp MG và FE tác dụng vs dd HCL dư thu dc 11,2 lít h2 (đktc) tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trng hỗn hợp đầu

in progress 0
Claire 1 giờ 2021-09-14T13:02:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:03:53+00:00

  Gọi `n_(Mg)` = x (mol), `n_(Fe)` = y (mol)

  → 24x + 56y = 23.2  (1)

  PTHH: Mg + 2HCl → $MgCl_2$ + $H_2$

  (mol)    x                                           x

             Fe + 2HCl → $FeCl_2$ + $H_2$

  (mol)    y                                        y

  `n_(H_2)` = `11.2/22.4` = 0.5 mol

  → x + y = 0.5  (2)

  Từ (1) và (2) → $\left \{ {{x=0.15} \atop {y=0.35}} \right.$ 

  `m_(Mg)` = 24 · 0.15 = 3.6 g

  → `m_(Fe)` = 23.2 – 3.6 = 19.6 g

  %`m_(Mg)` = `3.6/23.2` · 100% = 15.52%

  %`m_(Fe)` = 100% – 15.52% = 84.48%

  0
  2021-09-14T13:03:56+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \%m_{Mg}=15,52\%\\ \%m_{Fe}=84,48\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:\\ Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2↑\ (1)\\ Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2↑\ (2)\\ n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\ mol.\\ \text{Gọi $n_{Mg}$ là a (mol), $n_{Fe}$ là b (mol).}\\ \text{Theo đề bài ta có hệ pt:}\\ \left\{ \begin{array}{l}24a+56b=23,2\\a+b=0,5\end{array} \right.\ ⇒\left\{ \begin{array}{l}a=0,15\\b=0,35\end{array} \right.\\ ⇒\%m_{Mg}=\dfrac{0,15\times 24}{23,2}\times 100\%=15,52\%\\ \%m_{Fe}=\dfrac{0,35\times 56}{23,2}\times 100\%=84,48\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )