Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm `Na_2CO_3` và `Na_2SO_4` tác dụng với dung dịch `BaCl_2` dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với du

Question

Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm `Na_2CO_3` và `Na_2SO_4` tác dụng với dung dịch `BaCl_2` dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan.
a) Viết PTPU xảy ra
b) Hãy tính a, b.

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-07-10T19:40:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:42:08+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `Na_2CO_3 + BaCl_2 \to BaCO_3 + 2NaCl`     `(1)`

  `Na_2SO_4 + BaCl_2 \to BaSO_4 + 2NaCl`       `(2)`

  `BaCO_3 + 2HCl \to BaCl_2 + CO_2 + H_2O`   `(3)`

  `b)`

  `n_{CO_2}=2,24÷22,4=0,1 mol`

  Theo `(3):`

  `n_{BaCO_3}=n_{CO_2}=0,1 mol`

  Theo `(1):`

  `n_{Na_2CO_3}=n_{BaCO_3}=0,1 mol`

  `=> m_{Na_2SO_4}=24,8-0,1.106=14,2g`

  `=> n_{Na_2SO_4}=14,2÷142=0,1 mol`

  Theo `(2):`

  `n_{BaSO_4}=n_{Na_2SO_4} =0,1 mol`

  Tổng khối lượng kết tủa là:

  `a=0,1.197+0,1.233=43g`

  Chất rắn không tan chính là `BaSO_4`

  `b=0,1.233=23,3g`

  0
  2021-07-10T19:42:16+00:00

  a,

  $Na_2CO_3+BaCl_2\to BaCO_3+2NaCl$

  $Na_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4+2NaCl$

  $BaCO_3+2HCl\to BaCl_2+CO_2+H_2O$

  b,

  $n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  $\to n_{BaCO_3}=n_{CO_2}=0,1(mol)$

  $\to n_{Na_2CO_3}=n_{BaCO_3}=0,1(mol)$

  Ta có: $m_{Na_2CO_3}+m_{Na_2SO_4}=24,8g$

  $\to n_{Na_2SO_4}=\dfrac{24,8-0,1.106}{142}=0,1(mol)$

  $\to n_{BaSO_4}=n_{Na_2SO_4}=0,1(mol)$

  $\to a=m_{BaCO_3}+m_{BaSO_4}=0,1.197+0,1.233=43g$

  Kết tủa không tan trong $HCl$ là $BaSO_4$

  $\to b=0,1.233=23,3g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )