Cho 25,95g hỗn hợp gồm Zn,ZnO tác dụng hết với 250g dung dịch H2SO4 loãng thu được 7840ml khí(đktc) a. Tính % mỗi chất trong hỗn hợp b. Tính nồng độ

Question

Cho 25,95g hỗn hợp gồm Zn,ZnO tác dụng hết với 250g dung dịch H2SO4 loãng thu được 7840ml khí(đktc)
a. Tính % mỗi chất trong hỗn hợp
b. Tính nồng độ % H2SO4
c. Tính nồng độ % muối

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-07-18T19:52:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:53:52+00:00

  Đáp án:

  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  65x 0,35 mol

  ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

  81x

  nH2=7,84\22,4=0,35 (mol)

  Theo PT : nH2=nZn=0,35 (mol)

  → mZn=0,35 . 65 = 22,75 (g)
  →%Zn = 22,75\25,95.100%≈87,7%\

  →%ZnO = 100% – 87,7% = 12,3 %

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA

   

   

  0
  2021-07-18T19:53:58+00:00

  hh tác dụng với $H_{2}$$S$$O_{4}$ 

  ->chỉ có Zn tác dụng sinh khí $H_{2}$  

   $n_{Zn}$=$n_{H2SO4}$=$n_{H2}$=$\frac{7840}{1000*22.4}$ =0.35(mol)

   $m_{Zn}$=0.35*65=22.75(gam)->87.67%

  %ZnO=12.33%

   b. $m_{ZnO}$=3.2g->  $n_{ZnO}$=16/405(mol)

  $n_{H2SO4}$= $n_{ZnO}$+$n_{Zn}$=0.35+16/405=0.3895(mol)

  $Cpt_{H2SO4}$=$\frac{n*M}{mdungdich}$*100=$\frac{0.3895*98}{250}$*100=15.2684%

  c.$n_{ZnSO4}$= $n_{ZnO}$+$n_{Zn}$=0.35+16/405=0.3895(mol)

  khối lượng dung dịch sau pư: $m_{ddaxit}$+$m_{hh}$-$m_{H2}$=250+25.95-0.7=275.25(g)

  $C_{\%_{muối}}$=$\frac{n*M}{mdungdich}$*100=$\frac{0.3895*161}{275.25}$*100=22.78%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )