Cho 250ml dung dịch NaOH có pH =2 tác dụng với 150ml dung dịch HCl có pH=a thu được dung dịch có pH=3. Tính a. Giải gấp giùm mình mai kiểm tra ạ

Question

Cho 250ml dung dịch NaOH có pH =2 tác dụng với 150ml dung dịch HCl có pH=a thu được dung dịch có pH=3. Tính a. Giải gấp giùm mình mai kiểm tra ạ

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-08-22T02:14:47+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:16:09+00:00

  (Sửa đề: NaOH có $pOH=2$)

  $C_{M_{NaOH}}=10^{-2}=0,01M$

  $\Rightarrow n_{OH^-}=n_{NaOH}=0,01.0,25=2,5.10^{-3}(mol)$

  Gọi $C_{M_{HCl}}=x (M)$

  $\Rightarrow n_{H^+}=n_{HCl}=0,15x (mol)$

  Sau phản ứng, $pH<7$ nên $H^+$ dư.

  $n_{H^+\text{dư}}=0,15x-2,5.10^{-3}(mol)$

  $V_{dd}=0,25+0,15=0,4l$

  $[H^+]=10^{-3}(M)$

  $\Rightarrow 0,15x-2,5.10^{-3}=0,4.10^{-3}$

  $\Leftrightarrow x=\dfrac{29}{1500}$

  $\to a=-\lg x=1,71$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )