Cho 25g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 51g dung dịch H2SO4 0.2M có khối lượng riêng D=1,02g/ml. Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng Giải hộ m

Question

Cho 25g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 51g dung dịch H2SO4 0.2M có khối lượng riêng D=1,02g/ml. Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng
Giải hộ mik vs ạ!!

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-09T10:10:01+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:11:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  KL NaOH tham gia pứng là:

  mNaOH= 25. 4%= 1(g)

  => nNaOH= 1/40 = 0,025(mol)

  Thể tích H2SO4 là:

  VddH2SO4= 51/1,02= 50(ml)=0,05(l)

  => nH2SO4= 0,2. 0,05= 0,01(mol)

  PTHH: 2 NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 H2O

  Ta có: 0,025/2 > 0,01/1

  => NaOH dư, H2SO4 hết, tính theo nH2SO4.

  – Chất trong dd sau p.ứ là NaOH dư và Na2SO4.

  nNaOH(p.ứ)= 0,01.2= 0,02(mol)

  => nNaOH(dư)=0,025-0,02=0,005(mol)

  =>mNaOH=0,005.40= 0,2(g)

  nNa2SO4=nH2SO4= 0,01(mol)

  => mNa2SO4= 142. 0,01= 1,42(g)

  mddsau= mddH2SO4+ mddNaOH = 51+25= 76(g)

  C%ddNaOH(dư)=0,276.1000,263%

  C%ddNa2SO4=1,4276.1001,868%

  0
  2021-09-09T10:11:55+00:00

  Đáp án:

  \(C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = 1,87\% \)

  \(C{\% _{NaOH{\text{ dư}}}} = 0,263\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2NaOH+H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 +2H_2O\)

  \({m_{NaOH}} = 25.4\%  = 1{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{NaOH}} = \frac{1}{{40}} = 0,025{\text{ mol}}\)

  \({V_{dd\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{51}}{{1,02}} = 50{\text{ ml = 0}}{\text{,05 lít}}\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,05.0,2 = 0,01{\text{ mol}}\)

  Vì \({n_{NaOH}} > 2{n_{{H_2}S{O_4}}}\) nên \(NaOH\) dư

  \( \to {n_{N{a_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,01{\text{ mol}}\)

  \({n_{NaOH{\text{ dư}}}} = 0,025 – 0,01.2 = 0,005{\text{ mol}}\)

  BTKL: 

  \({m_{dd}} = 25 + 51 = 76{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = \frac{{0,01.(23.2 + 96)}}{{76}} = 1,87\% \)

  \(C{\% _{NaOH{\text{ dư}}}} = \frac{{0,005.40}}{{76}} = 0,263\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )