cho 29,8 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn tác dụng hết với dd HCl 29,2% thu được 11,2 lít khí a . tính % khối lượng mỗi kim loại

Question

cho 29,8 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn tác dụng hết với dd HCl 29,2% thu được 11,2 lít khí a . tính % khối lượng mỗi kim loại

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-09T02:33:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:35:07+00:00

  nH2= 0.5 mol

  Bảo toàn khối lượng ta có :

          56nFe + 65nZn =29.8 (1)

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được

          2nFe + 2nZn = 2nH2 = 1 (2)

  Từ (1), (2) ta có htp. Giải hệ ta được nFe =0.3 ; nZn=0.2.

  →%Fe=56,38%

      %nZn=43.62%

   

  0
  2021-08-09T02:35:14+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% Fe = 56,38\% \\
  \% Zn = 43,62\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  Zn + HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5mol\\
  hh:Fe(a\,mol),Zn(b\,mol)\\
  a + b = 0,5(1)\\
  56a + 65b = 29,8(2)\\
  \text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow a = 0,3;b = 0,2\\
  {m_{Fe}} = 0,3 \times 56 = 16,8g\\
  {m_{Zn}} = 29,8 – 16,8 = 13g\\
  \% Fe = \dfrac{{16,8}}{{29,8}} \times 100\%  = 56,38\% \\
  \% Zn = 100 – 56,38 = 43,62\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )