Cho 3,36l hỗn hợp A gồm C₂H₄ và CH₄ ở đktc sục qua dd brom thấy có 16g tham gia phản ứng tính phần trăm về thể tích. Phần trăm về khối lượng của các

Question

Cho 3,36l hỗn hợp A gồm C₂H₄ và CH₄ ở đktc sục qua dd brom thấy có 16g tham gia phản ứng tính phần trăm về thể tích. Phần trăm về khối lượng của các chất

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-07-24T01:29:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:30:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol $C_2H_4, CH_4$ lần lượt là $x,y$

  $⇒x+y=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15$ (1)

  PTHH:

  $C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$

  $n_{Br_2}=\dfrac{16}{160}=0,1\ (mol)$

  Theo PTHH, ta có: $x=0,1$

  Thay vào (1)

  $⇒y=0,05$
  $⇒$ Hỗn hợp chứa 0,1 mol $C_2H_4$ và 0,05 mol $CH_4$

  $⇒\%m_{C_2H_4}=\dfrac{0,1.28}{0,1.28+0,05.16}.100\%=77,78\%$

  $⇒\%m_{CH_4}=100\%-77,78\%=22,22\%$

  Phần trăm thể tích các chất trong A:

  $\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,1}{0,15}=66,67\%$
  $⇒\%V_{CH_4}=100\%-66,67\%=33,33\%$

  0
  2021-07-24T01:30:35+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = 66,67\% \\
  \% {V_{C{H_4}}} = 33,33\% \\
  \% {m_{C{H_4}}} = 22,22\% \\
  \% {m_{{C_2}{H_4}}} = 77,78\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {n_{B{r_2}}} = \dfrac{{16}}{{160}} = 0,1\,mol\\
  Theo\,pt:{n_{{C_2}{H_4}}} = {n_{B{r_2}}} = 0,1\,mol\\
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,1 \times 22,4}}{{3,36}} \times 100\%  = 66,67\% \\
  \% {V_{C{H_4}}} = 100 – 66,67 = 33,33\% \\
  {n_{C{H_4}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} – 0,1 = 0,05\,mol\\
  \% {m_{C{H_4}}} = \dfrac{{0,05 \times 16}}{{0,05 \times 16 + 0,1 \times 28}} \times 100\%  = 22,22\% \\
  \% {m_{{C_2}{H_4}}} = 100 – 22,22 = 77,78\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )