Cho 3,73g hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dich H2SO4 15% thu được dung dịch X và 1,568l khí H2(đktc) a) tính khối lượng mỗi kim loại b) tính khối

Question

Cho 3,73g hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dich H2SO4 15% thu được dung dịch X và 1,568l khí H2(đktc)
a) tính khối lượng mỗi kim loại
b) tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã phản ứng
c) dung dịch H2SO4 dư tác dụng với 100ml dung dịch KOH 0,2M. tính khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu
d) tính nồng dộ phần trăm dung dịch X

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-11-24T18:11:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:13:41+00:00

  Đáp án:

   a) 0,38 và 3,25g

  b) 91,467g

  c) 98g

  d) 3,26% và 7,924%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
  n{H_2} = \frac{{1,568}}{{22,4}} = 0,07\,mol\\
  hh:Mg(a\,mol),Zn(b\,mol)\\
  24a + 65b = 3,73\\
  a + b = 0,07\\
   =  > a = 0,02b = 0,05\\
  mMg = 0,02 \times 24 = 0,48g\\
  mZn = 0,05 \times 65 = 3,25g\\
  b)\\
  n{H_2}S{O_4} = 0,14\,mol\\
  m{\rm{dd}}{H_2}S{O_4} = \frac{{0,14 \times 98}}{{15\% }} = 91,467g\\
  c)\\
  n{H_2}S{O_4} = \frac{{0,2 \times 0,1}}{2} = 0,01\,mol\\
  m{\rm{dd}}{H_2}S{O_4} = \frac{{0,15 \times 98}}{{15\% }} = 98g\\
  d)\\
  m{\rm{dd}}spu = 3,73 + 98 – 0,07 \times 2 = 101,59g\\
  C\% MgS{O_4} = \frac{{0,02 \times 120}}{{101,59}} \times 100\%  = 2,36\% \\
  C\% ZnS{O_4} = \frac{{0,05 \times 161}}{{101,59}} \times 100\%  = 7,924\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )