Cho 3,8(g) hỗn hợp gồm Mg Al Zn Cu tác dụng hoàn toàn với O2 sau phản ứng thu được chất rắn A có khối lượng 5,24g .Tính khối lượng HCl tối thiểu cần d

Question

Cho 3,8(g) hỗn hợp gồm Mg Al Zn Cu tác dụng hoàn toàn với O2 sau phản ứng thu được chất rắn A có khối lượng 5,24g .Tính khối lượng HCl tối thiểu cần dùng phản ứng hết A

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-05T17:30:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:31:05+00:00

  Đáp án:

  `-m_{HCl}`  tối thiểu  `=3,285(g)`

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  `-m_{kl}+m_{O_2}=m_A`

  `⇔3,8+m_{O_2}=5,24`

  `⇔m_{O_2}=1,44(g)`

  `→n_{O_2}=\frac{m_{O_2}}{M_{O_2}}=\frac{1,44}{32}=0,045(mol)`

  Tóm tắt quá trình phản ứng , ta có :

         `2H+O→H_2O`

  `0,09`  `←0,045`                    `(mol)`

  `→n_{HCl}=n_H=0,09(mol)`

  `→m_{HCl}`  tối thiểu  `=n_{HCl}.M_{HCl}=0,09.36,5=3,285(g)`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

   

  0
  2021-08-05T17:31:38+00:00

  nH2O=nO=(5,24-3,8)/16=0,09

  -> nHCl=2nH2O=0,18

  ->VddHCl=180ml

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )