cho 3 cặp nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau A,a,B,b,D,d mỗi cặp gen 1 tính trạng và trội là trội hoàn toàn (1) cho cây mang 3 tính trạng trội

Question

cho 3 cặp nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau A,a,B,b,D,d mỗi cặp gen 1 tính trạng và trội là trội hoàn toàn
(1) cho cây mang 3 tính trạng trội lai phân tích xác định kiểu gen của P
(2)cho cây có kiểu gen AaBbDd lai AabbDd tạo F1
a, xác định số loại tổ hợp tạo ra, số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số loại kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình của F1
b, xác định tỉ lệ kiểu gen mang 2 trội : 1 lặn

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-10T22:47:38+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T22:49:26+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. Cây 3 tính trạng loai phân tích thì có kiểu gen là: AABBDD, AaBBDD, AABbDD, AABBDd, AaBbDD, AaBBDd, AABbDd, AaBbDd

  2. AaBbDd x AabbDd

  Số loại tổ hợp tạo ra là: 3 x 2 x 3 = 18

  Số kiểu gen là: 3 x 2 x 3 = 18 kiểu gen

  Tỉ lệ kiểu gen ( 1:2:1)(1:1)(1:2:1)

  Số loại kiểu hình : 2 x 2 x 2 = 8

  Tỉ lệ kiểu hình ( 3:1)(1:1) (3:1)

  Tỉ lệ kiểu gen mang 2 trội 1 lặn là

  A_B_dd= aaB_D_ = 3/4 x 1/2×1/4 = 3/32

  A_bbD_= 3 /4 x 1/2×3/4 = 9/32

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )