cho 3 số x,y,z thỏa mãn các điều kiện sau $\frac{5z – 6y}{4}$ = $\frac{6x-4z}{5}$ = $\frac{4y – 5x}{6}$ và 3x – 2y + 5z = 96 Tìm x, y, z

Question

cho 3 số x,y,z thỏa mãn các điều kiện sau
$\frac{5z – 6y}{4}$ = $\frac{6x-4z}{5}$ = $\frac{4y – 5x}{6}$ và 3x – 2y + 5z = 96
Tìm x, y, z

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-07-19T09:27:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:28:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   \(\frac{5z-6y}{4}=\frac{6x-4z}{5}\)

  => 41z-30y-24x=0

  \(\frac{6x-4z}{5}=\frac{4y-5x}{6}\)

  61x-20y-24z=0

  3x-2y+5z=96

  X=12

  Y=15

  Z=18

  0
  2021-07-19T09:28:36+00:00

  5z−6y4=6x−4z5

  => 41z-30y-24x=0

  6x−4z5=4y−5×6

  61x-20y-24z=0

  3x-2y+5z=96

  X=12

  Y=15

  Z=18

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )